Weekberichten

Kerkberichten Lottum

VRIJDAG 22 MAART
19.00 uur: Heilige Mis met toediening van het Vormsel
door Mgr. Schnackers aan de jongens en meisjes van Groep 8.

ZONDAG 24 MAART
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Truuj en Gerrit van der Zanden-van de Pasch;
Gerard Verheijen, Anneke Verheijen-Willems
en zoon André Verheijen;
Piet Coenders;
Will Bergs en overleden familie.

ZONDAG 31 MAART
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Marie van Helden-Verbeek.
Na afloop van deze Hoogmis nemen we afscheid van Toos in ’t Zandt
als dirigente van het kerkkoor.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Overleden
Wim Wilmsen (71 jaar), Horsterdijk 45
Deelneming aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Afscheid dirigente kerkkoor
Op zondag 31 maart zal Toos in ’t Zandt voor de laatste keer het kerkkoor dirigeren. Ze heeft dan ruim 17 jaar deze taak met volle overgave vervuld. Onder dirigent Jan Peeters zong ze al mee en met het dirigeren erbij maakt ze nu al 35 jaar deel uit van het koor. Ze heeft het dirigeren altijd met veel plezier en vooral veel inzet gedaan. Voor al dit werk wil het kerkbestuur haar graag bedanken na de Hoogmis van 31 maart. Iedere parochiaan en iedere belangstellende is van harte uitgenodigd om Toos na de Hoogmis een hand te geven. Er wordt koffie/thee en iets lekkers aangeboden achter in de kerk.
Toos zal als dirigent opgevolgd worden door Helma Rijbroek uit Blitterswijck.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Samen zijn we van betekenis voor de parochie Lottum.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
22 maart: Truus van Helden-Wagemans
24 maart: Annie Aarts-Donders
31 maart: Anita Wekx-Coenders

Misdienaars
22 maart: Chris Hoogveld, Jens Rutten
24 maart: Chris en Aniek Hoogveld
31 maart: Acolieten