Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 28 FEBRUARI
Geen hoogmis in Lottum

ZONDAG 7 MAART
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd met orgelmuziek en zang.

ZONDAG 14 MAART
Geen hoogmis in Lottum

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Danny Horsch 06-29382261
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl

Overleden
Jeu van Deelen (75 jaar), Horsterdijk 71
Deelneming aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Corona maatregelen
Het aantal bezoekers in de kerk is beperkt. Belangrijk is om voldoende afstand te bewaren en zoveel mogelijk een mondkapje te dragen. Collecteren kan op een schaaltje bij de ingang.

Vastenactie

De campagne van de Vastenactie richt zich dit jaar op beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Met name beroepsonderwijs en opleidingen voor ondernemerschap kunnen mensen in moeilijke omstandigheden in staat stellen om hun eigen inkomen te verwerven. Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie opnieuw bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen.
Vastenactie steunt projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: NL21 INGB 0003 000 046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Uw bijdrage voor de kerk van Lottum stellen we zeer op prijs.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
7 maart: Isa Rutten, Lynn Billekens